pl en

Relacje inwestorskie

2020

RB 44/2020 Złożenie wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
RB 43/2020 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 28 grudnia 2020 roku
RB 42/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 28 grudnia 2020 roku
RB 41/2020 Aktualizacja informacja w zakresie działań restrukturyzacyjnych planowanych w Grupie Ceramiki Nowa Gala SA
RB 40/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki - zakończenie przymusowego wykupu
RB 39/2020 Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
RB 38/2020 Postanowienie Sądu w sprawie upadku zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 37/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
RB 36/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 35/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 34/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 33/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 9 listopada 2020 roku
RB 32/2020 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 09-11-2020
RB 31/2020 Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
RB 30/2020 Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
RB 29/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala SA na 9 listopada 2020 roku
RB 28/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki CNG SA
RB 27/2020 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza VALUE FIZ o zbyciu znacznego pakietu akcji
RB 26/2020 Sprzedaż akcji Spółki przez Akcjonariusza
RB 25/2020 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 31 sierpnia 2020
RB 24/2020 Lista akcjonariuszy pow. 5% na WZA 31-08-2020
RB 23/2020 Zawarcie „Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń”
RB 22/2020 Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
RB 21/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
RB 20/2020 Zawarcie "Porozumienia w sprawie sprzedaży akcji oraz wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
RB 19/2020 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
RB 18/2020 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
RB 17/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
RB 16/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na 31 sierpnia 2020 roku
RB 15/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 14/2020 Uchylenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 13/2020 Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
RB 13/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 12/2020 Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.
RB 11/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 10/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 9/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 8/2020 Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5
RB 7/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
RB 6/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
RB 5/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
RB 4/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 3/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 2/2020 Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 § 5 k.s.h.
RB 1/2020 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2020 roku

2019

RB 41/2019-Uchwały będące przedmiotem obrad NWZA Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 24 grudnia 2019
RB 40 2019 K -Sprostowanie omyłki pisarskiej dotyczącej RB 40 2019
RB 40/2019 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 24 grudnia 2019 roku
RB 39/2019 Proces wykupu akcjonariuszy niezgadzających się na zmianę przedmiotu działalności Spółki
RB 38/2019 Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
RB 37/2019 Uzupełninie projektu uchwały NWZA 24-12-2019
RB 36/2019 Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku
RB 35/2019 Zwołanie NWZA Ceramiki Nowej Gali SA na 24 grudnia 2019 roku
RB 34/2019 Decyzja co do podjęcia niezbędnych działań restrukturyzacyjnych
RB 33/2019 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 27 listopada 2019 roku
RB 32/2019 Odwołanie dotychczasowego składu rady nadzorczej i powołanie rady nadzorczej na nową kadencję
RB 31/2019 Uchwały podjęte przez NWZA Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 27-11-2019
RB 30/2019 Informacja o zgłoszeniu kandydatur do rady nadzorczej emitenta na NWZA zwołanym na dzień 27 listopada 2019r.
RB 29/2019 Zawiadomienie o przekroczeniu progu 75% w ogólnej liczbie głosów na wza spółki
RB 28/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
RB 27/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 5% w ogólnej liczbie głosów
RB 26/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 25/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 24/2019 Zwołanie NWZA CNG SA na dzień 27 listopada 2019 r.
RB 23/2019 Odwołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA i powołanie zarządu Ceramika Nowa Gala SA na nową kadencję
RB 22/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 20% w ogólnej liczbie głosów
RB 21/2019 Informacja o transakcji osoby pełniącej funkcje zarządcze W .Piotrowski
RB 20/2019 Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze P.Górnicki
RB 19/2019 Stanowisko Zarządu Emitenta dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki przez Cerrad Sp. z o.o.
RB 18/2019 Zawarcie umowy współpracy z wybranym inwestorem w związku z zamiarem ogłoszenia wezwania na akcje Ceramika Nowa Gala SA przez Cerrad sp. z o.o. oraz zawarcie umowy o zobowiązanie wezwaniowe przez Cerrad z akcjonariuszami mniejszościowymi
RB 17/2019-Informacja o transakcji osoby pełniącej obowiązki zarządcze
RB 16/2019 Powolanie RN oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję
RB 15/2019 Uchwały podjęte na WZA 17-06-2019
RB 14/2019 Akcjonariusze pow. 5% na WZA 17-06-2019
RB 13/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 12/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 11/2019 Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na wza zwołane na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 10/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do RN emitenta
RB 9/2019 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury RN emitenta
RB 8/2019 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na dzień 17 czerwca 2019 roku
RB 7/2019 Uzupełnienie informacji przekazanych w rocznych raportach okreso
RB 6/2019 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
RB 5/2019 Rozszerzenie składu zarządu emitenta – powołanie nowego członka zarządu
RB 4/2019 Zmiana terminu publikacji rocznego jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2018
RB 3/2019 Zawiadomienie o zmniejszeniu udziału poniżej 10% w ogólnej liczbie głosów
RB 2/2019 Zmniejszenie udziału w kapitale zakładowym spółki o 2%
RB 1/2019 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2019 roku

2014

RB 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Zasady ładu korporacyjnego niestosowane przez CNG
RB 2/2014 Założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016
RB 3/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 4/2014 Planowana wypłata dywidendy z zysku za rok 2013
RB 5/2014 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 6/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014
RB 7/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
RB 8/2014 Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej
RB 9/2014 Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta
RB 10/2014 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 30 czerwca 2014
RB 11/2014 Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
RB 12/2014 Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZ 30-06-2014
RB 13/2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości spółki zależnej
RB 14/2014 Nabycie akcji własnych od podmiotu zależnego
RB 15/2014 Nabycie znacznego pakietu akcji – zbycie znacznego pakietu akcji przez spółkę zależną
RB 16/2014 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 17/2014 Obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych
RB 18/2014 Przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów
RB 19/2014 Przekroczenie 12% ogólnej liczby głosów
RB 20/2014 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów
RB 21/2014 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów

2013

RB 1/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 2/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 3/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 4/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 5/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 5K/2013 Korekta raportu-Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 6/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 7/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 8/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 9/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 10/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 11/2013 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2013 roku
RB 12/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 13/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 14/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 15/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB19/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 20/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 21/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 22/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pelnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 23/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 24/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 25/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 26/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 27/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pelnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 28/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji wlasnych w celu ich umorzenia
RB 29/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 30/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB31/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 32/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 33/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 34/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 35/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 36/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 37/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 38/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 39/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 40/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 41/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 42/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 43/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 44/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 45/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 46/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 47/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 48/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 49/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 50/2013 Spełnienie się warunku dotyczącego zawartej w dniu 3 grudnia 2012 roku, przez spółkę zależną Ceramikę Nową Galę II sp. z o.o. um
RB 51/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 52/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 53/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 54/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 55/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 56/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 57/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 58/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 59/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 60/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 61/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 62/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 63/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 64/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 65/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 66/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 67/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 68/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 69/2013 Informacja o transakcjach zawartych przezDom Maklerski IDMSAw ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 70/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 71/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 72/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 73/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 74/2013 Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej
RB 75/2013 Zbycie akcji emitenta przez członka rady nadzorczej
RB 76/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 77/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 78/2013 Raport bieżący nr 78/2013 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
RB 79/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 80/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 81/2013 Projekt uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
RB 82/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 83/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 84/2013 Projekt uchwały walnego zgromadzenia zgłoszony przez akcjonariusza
RB 85/2013 Zmiana na wniosek akcjonariusza porządku obrad ZWZ zwołanego na 25.04.2013 r.
RB 86/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 87/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 88/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku
RB 89/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 90/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 91/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 92/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 93/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 94/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 95/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 96/2013 Informacja o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia
RB 97/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 98/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 99/2013 Informacja o zamiarze zgłoszenia kandydatury do rady nadzorczej emitenta
RB 100/2013 Uaktualnienie projektów uchwał walnego zgromadzenia w związku z zakończeniem skupu akcji własnych w celu umorzenia
RB 101/2013 Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejną kadencję
RB 102/2013 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 25 kwietnia 2013 wraz ze zgłoszonym sprzeciwem
RB 103/2013 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na ZWZ 25-04-2013
RB 103/2013/K
RB 104/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 105/2013 Informacja o transakcjach zawartych przez Dom Maklerski IDMSA w ramach pełnienia funkcji animatora dla emitenta
RB 106/2013 Informacja o zaniechaniu realizacji programu inwestycyjnego
RB 107/2013 Obniżenie kapitału zakładowego, umorzenie akcji i zmiana struktury kapitału zakładowego emitenta
RB 108/2013 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 109/2013 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 110/2013 Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej oraz umowy faktoringowej wraz ze stosownymi umowami zastawu
RB 111/2013 Informacja o podjęciu przez spółkę zależną uchwały o wypłacie dywidendy na rzecz Ceramiki Nowej Gali SA
RB 112/2013 Spełnienie się warunków zawieszających dotyczących zawartej umowy kredytowej spółki zależnej Ceramiki Gres SA Alior Bank SA
RB 113/2013 Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości
RB 114/2013 Nabycie znacznego pakietu akcji