pl en

Relacje inwestorskie

RB 44/2020 Złożenie wniosku o wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym
RB 43/2020 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZ 28 grudnia 2020 roku
RB 42/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 28 grudnia 2020 roku
RB 41/2020 Aktualizacja informacja w zakresie działań restrukturyzacyjnych planowanych w Grupie Ceramiki Nowa Gala SA
RB 40/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki - zakończenie przymusowego wykupu
RB 39/2020 Ogłoszenie zamiaru przymusowego wykupu akcji Spółki i zawieszenie notowań
RB 38/2020 Postanowienie Sądu w sprawie upadku zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 37/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki Ceramika Nowa Gala SA
RB 36/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 35/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 34/2020 Zawarcie Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń
RB 33/2020 Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali S.A. w dniu 9 listopada 2020 roku
RB 32/2020 Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 09-11-2020
RB 31/2020 Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
RB 30/2020 Umorzenie postępowania przez Sąd w wyniku cofnięcia pozwu przez Akcjonariusza
RB 29/2020 Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Ceramika Nowa Gala SA na 9 listopada 2020 roku
RB 28/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie stanu posiadania akcji spółki CNG SA
RB 27/2020 Otrzymanie zawiadomienia od akcjonariusza VALUE FIZ o zbyciu znacznego pakietu akcji
RB 26/2020 Sprzedaż akcji Spółki przez Akcjonariusza
RB 25/2020 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 31 sierpnia 2020
RB 24/2020 Lista akcjonariuszy pow. 5% na WZA 31-08-2020
RB 23/2020 Zawarcie „Porozumienia w sprawie wzajemnego zrzeczenia się roszczeń”
RB 22/2020 Opinia Zarządu Spółki w sprawie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych
RB 21/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
RB 20/2020 Zawarcie "Porozumienia w sprawie sprzedaży akcji oraz wzajemnego zrzeczenia się roszczeń"
RB 19/2020 Zmiana terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
RB 18/2020 Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza
RB 17/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
RB 16/2020 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ceramika Nowa Gala SA na 31 sierpnia 2020 roku
RB 15/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 14/2020 Uchylenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 13/2020 Informacja o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS CoV-2 na działalność Spółki i jej Grupy Kapitałowej
RB 13/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 12/2020 Zawarcie istotnych umów z Cerrad Sp. z o.o.
RB 11/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 10/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 9/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
RB 8/2020 Dokonanie odpisów aktywów zgodnie z MSSF5
RB 7/2020 Podpisanie aneksu do umowy kredytowej przez spółkę zależną
RB 6/2020 Zawiadomienie od akcjonariusza Cerrad sp. z o.o. o zmianie dotychczas posiadanego udziału ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów
RB 5/2020 Wniesienie powództwa o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia
RB 4/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 3/2020 Udzielenie przez Sąd zabezpieczenia roszczenia akcjonariusza
RB 2/2020 Odpowiedź na pytanie akcjonariusza udzielona w trybie art. 428 § 5 k.s.h.
RB 1/2020 Terminy raportów okresowych publikowanych w 2020 roku