pl en

Relacje inwestorskie

RB 1/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w 2014 roku
Zasady ładu korporacyjnego niestosowane przez CNG
RB 2/2014 Założenia nowej strategii rozwoju grupy Ceramiki Nowej Gali na lata 2014-2016
RB 3/2014 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
RB 4/2014 Planowana wypłata dywidendy z zysku za rok 2013
RB 5/2014 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 6/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2014
RB 7/2014 Zawarcie umowy o świadczenie usług animatora emitenta
RB 8/2014 Zawarcie przez spółkę zależną Ceramika Gres SA umowy kredytowej
RB 9/2014 Rozwiązanie umowy z animatorem emitenta
RB 10/2014 Uchwały podjęte przez walne zgromadzenie Ceramiki Nowej Gali SA w dniu 30 czerwca 2014
RB 11/2014 Uchwała w sprawie wypłaty dywidendy
RB 12/2014 Lista akcjonariuszy Ceramiki Nowej Gali SA powyżej 5% na ZWZ 30-06-2014
RB 13/2014 Ustanowienie hipoteki na aktywach znaczącej wartości spółki zależnej
RB 14/2014 Nabycie akcji własnych od podmiotu zależnego
RB 15/2014 Nabycie znacznego pakietu akcji – zbycie znacznego pakietu akcji przez spółkę zależną
RB 16/2014 Przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów
RB 17/2014 Obniżenie kapitału zakładowego emitenta poprzez umorzenie akcji własnych
RB 18/2014 Przekroczenie 20% ogólnej liczby głosów
RB 19/2014 Przekroczenie 12% ogólnej liczby głosów
RB 20/2014 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów
RB 21/2014 Zwiększenie udziału w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów