pl en

Plan połączenia

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich

 

28 lipca 2022 r.

 

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011723, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581002540, REGON 290556362, o kapitale zakładowym w wysokości 46.893.621 zł,  ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 25 lipca 2022 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:

 

1) Ceramika Nowa Gala SA  (Spółka Przejmująca) oraz

 

2) Ceramika Gres SA z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000069010, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581723498, REGON 291070360, o kapitale zakładowym w wysokości 27.976.290 zł  (Spółka Przejmowana);

 

uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia w/w spółek, który niniejszym podlega publikacji. Poniżej zobacz szczegóły planu:

 

PLAN POŁĄCZENIA