pl en

Akcjonariat

Akcjonariusz Ilość objętych akcji Procentowy udział w kapitale akcyjnym Głosy na WZ Procentowy udział w głosach na WZ
Cerrad sp. z o.o. 46 893 621 100% 46 893 621 100%

Władze Spółki

Skład zarządu Ceramika Nowa Gala S.A.

Zbigniew Polakowski
Prezes zarządu
Prezes zarządu

Skład Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala S.A.

Grzegorz Abram
Przewodniczący rady nadzorczej
Przewodniczący rady nadzorczej
Paulina Szrek
Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej
Wiceprzewodnicząca rady nadzorczej
Wojciech Poznański
Sekretarz rady nadzorczej
Sekretarz rady nadzorczej
Anna Dynek
Członek rady nadzorczej
Członek rady nadzorczej
Artur Michorowski
Członek rady nadzorczej
Członek rady nadzorczej

27 listopada 2019 roku rada nadzorcza spółki powołała Komitet Audytu, w skład którego weszli:

- pan Grzegorz Abram – przewodniczący komitetu audytu;

- pani Paulina Szrek – członek komitetu audytu;

- pani Anna Dynek – członek komitetu audytu.

Zmiana statusu spółki dominującej Ceramiki Nowej Gali SA

wszystkie

Wybrane dane finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE, skonsolidowane, zgodnie z MSSF (w tys. PLN) 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 145 825 150 322 156 609 170 982 180 649 178 865 198 451 213 656 205 774
Zysk z działalności operacyjnej -98 550 -17 067 -1 649 -7 574 895 2 065 1 146 11 419 13 979
Zysk przed opodatkowaniem -100 615 -19 017 -3 786 -9 069 -363 562 -3 982 6 089 9 396
Zysk netto za okres -103 463 -21 146 -5 334 -8 950 352 2 242 -1 639 7 192 8 974
EBITDA -83 343 -2 866 11 719 6 319 14 752 15 320 14 974 26 779 32 299
Aktywa razem 110 848 214 349 242 605 246 369 276 314 289 048 299 062 314 966 322 585
Aktywa trwałe 3 393 105 286 128 295 128 758 143 138 151 824 156 076 158 019 164 810
Aktywa obrotowe 7 497 106 068 114 144 117 611 133 176 137 224 142 986 156 947 157 775
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 66 320 65 503 70 092 63 683 79 985 88 379 96 886 110 519 119 204
Zobowiązania długoterminowe - 2 029 10 857 5 781 56 072 56 072 12 616 15 535 43 440
Zobowiązania krótkoterminowe 34 362 63 474 59 235 57 902 42 363 32 307 84 270 94 984 75 764
Kapitał własny 44 528 148 846 172 347 182 686 196 329 200 176 202 669 204 447 203 381
Liczba akcji (tys. szt.) 46 894 46 894 46 894 46 894 46 894 46 894 56 114 57 038 57 038
Dywidenda na jedną akcję (PLN) - 0,05 0,01 0,1 0,1 0,08 - 0,07 -