pl en

Ceramika Nowa Gala Spółka Akcyjna

 

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

 

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest CERAMIKA NOWA GALA SA z siedzibą w Końskich
ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie.

 

2. Inspektor ds. Ochrony Danych Osobowych

W Ceramice Nowa Gala Spółka Akcyjna nie powołano Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych, z Administratorem można kontaktować się za pośrednictwem adresu mailowego: biurozarzadu@nowa-gala.com.pl

 

3. Kategorie i zakres danych osobowych oraz źródło ich pochodzenia

Dane osobowe pozyskiwane są od Akcjonariuszy, pełnomocników i przedstawicieli, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A, w szczególności w związku z koniecznością wykazania statusu akcjonariusza, posiadania odpowiedniej liczby akcji, prawa głosu lub prawa reprezentowania akcjonariusza.

Zakres przetwarzania danych obejmuje dane zwykłe w postaci imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania.

Przez akcjonariuszy lub pełnomocników akcjonariuszy należy rozumieć osoby, będące osobami fizycznymi, które są uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wykazały swój status akcjonariusza lub pełnomocnika akcjonariusza, które zażądały udostępnienia listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Ceramika Nowa Gala S.A. lub listy akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu, złożyły wniosek o udostępnienie odpisów wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, złożyły żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia, złożyły wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad zwołanego Walnego Zgromadzenia lub przedłożyły projekt uchwały Walnego Zgromadzenia.

 

4. Cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z prawidłową realizacją zadań wynikających z obsługi podmiotów posiadających akcje Ceramiki Nowa Gala Spółka Akcyjna, w tym w celu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia i umożliwienia w nim uczestnictwa, sporządzenia i udostępnienia na żądanie listy akcjonariuszy oraz ewentualnej realizacji prawa do udziału w zysku, jak też realizacji wymogów prawa spoczywających na Ceramice Nowa Gala Spółka Akcyjna jako spółce publicznej.

 

5. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest:

  1. wypełnianie obowiązków prawnych ciążących na Ceramice Nowa Gala S.A. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  2. prawnie uzasadniony interes Ceramiki Nowa Gala Spółka Akcyjna zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO związany z umożliwieniem kontaktu z akcjonariuszami, weryfikacją ich tożsamości oraz ewentualnym dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń.

 

6. Udostępnianie danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inni akcjonariusze, w związku z ich prawem do przeglądania listy akcjonariuszy, w związku z wyłożeniem listy akcjonariuszy w lokalu Zarządu oraz prawem do otrzymania odpisu tej listy. Ponadto, dane osobowe mogą być również publikowane w raporcie bieżącym oraz przekazywane do Komisji Nadzoru Finansowego, gdy posiadają Państwo co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy.

Dane osobowe mogą być także przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

a) podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Ceramiki Nowa Gala Spółka Akcyjna, w tym m.in. obsługującym systemy informatyczne wykorzystywane na potrzeby realizacji celów wyżej wskazanych,
b)  podmiotom świadczącym usługi na rzecz Ceramiki Nowa Gala Spółka Akcyjna, w tym firmom kurierskim i pocztowym, doradcom prawnym i finansowym oraz audytorom, 

przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Ceramiką Nową Galą Spółka Akcyjna i wyłącznie zgodnie z jej poleceniami. Dane mogą być także udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie prawa.

 

7. Okres przechowywania danych osobowych

a)  zawarte na listach akcjonariuszy oraz umożliwiające ewentualną realizację prawa do udziału w zysku, zawarte w listach obecności, dokumentach poświadczających prawo do reprezentacji, w tym pełnomocnictwach, umożliwiające nawiązanie kontaktu za pomocą poczty elektronicznej będą przechowywane przez okres 6 lat od daty walnego zgromadzenia;
b) przetwarzane w związku z zaskarżeniem uchwały walnego zgromadzenia będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego w tym zakresie;
c) wykorzystywane w celu rozpatrzenia zapytania lub reklamacji przetwarzane będą przez czas trwania postępowania wyjaśniającego, a po jego zakończeniu przez okres maksymalnie 3 lat, aż do przedawnienia się potencjalnych roszczeń;

d) przetwarzane w celu innym niż wymienione powyżej będą przetwarzane przez okres istnienia obowiązku ich przechowywania przez Ceramikę Nową Galę S.A. w związku z realizacją celów, a po tym czasie przez okres i w zakresie wymaganym przez obowiązuje przepisy prawa.

 

8. Prawa osób, których dane dotyczą

a) prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
c) prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, w przypadku kiedy Ceramika Nowa Gala S.A. przetwarza dane w oparciu o swój prawnie uzasadniony interes,
e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych.

 

9. Informacja o profilowaniu danych osobowych

Państwa dane osobowe nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (zgodnie z definicją wskazaną w art. 4 pkt 4 RODO).