pl en

Pytania i odpowiedzi

 

1. Przestrzeganie zaleceń Producenta zawartych na opakowaniach produktu i w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

2. Reklamacje związane z ujawnieniem wady jakościowej objętej gwarancją należy zgłaszać w punkcie zakupu płytek w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż 2 miesiące od momentu stwierdzenia wady.

 

3. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające:

 • prawidłowo wypełnione zgłoszenie wady zawierające szczegółowy opis stwierdzonej wady, okoliczności jej ujawnienia, oczekiwania Zgłaszającego i wielkość roszczeń,

 • rachunek zakupu produktu,

 • rachunki pozwalające ustalić Producenta i rodzaj materiałów użytych do montażu,

 • rachunki lub umowy pozwalające zidentyfikować wykonawcę robót montażowych (brak tego typu dokumentów traktowany będzie jako montaż „własny”).  

4. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu.

 

Z gwarancji wyłączone są:

 

 1. Powierzchnie płytek polerowanych zamontowanych
  w miejscach, po których odbywa się ruch (nie dotyczy innych parametrów płytek).

 2. Wady, o których Klient wiedział w momencie zawierania umowy lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć.

 3.  Wady spowodowane:

 • transportem i przechowywaniem,

 • nieprawidłowym montażem,

 • stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem i właściwościami,

 • uszkodzeniem mechanicznym,

 • zastosowaniem nieprawidłowych materiałów
  i narzędzi do obróbki i montażu,

 •  niewłaściwą konserwacją i eksploatacją,

 • kataklizmami i zdarzeniami losowymi,

 • czynnikami chemicznymi i wysoką temperaturą.

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej, Ceramika Nowa Gala zobowiązuje się do pokrycia uzasadnionych kosztów, usunięcia wady lub do wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

 

Obowiązki zgłaszającego niezgodność:

 

 1. Zgłaszający zobowiązany jest udostępnić reklamowany produkt upoważnionej przez Producenta osobie i umożliwić wykonanie wszystkich czynności pozwalających ocenić przyczynę i zasadność zgłoszenia.

 2. Brak zgody na wykonanie opisanych w pkt.1 czynności spowoduje oddalenie zgłoszenia jako nieuzasadnionego.

 

Obowiązki Producenta / Gwaranta

 

 1. Producent / Gwarant po stwierdzeniu kompletności zgłoszenia przeprowadzi oględziny produktu,
  w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia.

 2. Decyzja o zasadności zgłoszenia i ustosunkowaniu się do żądań Zgłaszającego musi być podjęta w ciągu
  14 dni od dokonania oględzin, a w przypadku potrzeby wykonania badań lub ekspertyz termin
  14 dni liczy się od daty ich zakończenia.

 3. Zakończenie postępowania i naprawienie ewentualnych szkód musi zostać dokonane nie później niż 30 dni od daty podjęcia decyzji o zasadności zgłoszenia reklamacji.

 4. Sporządzenie i zapoznanie Zgłaszającego
  z protokołem oględzin oraz wynikami badań
  i ekspertyz (o ile ich wykonanie okaże się konieczne).

 5. Dołożenie należytej staranności w celu możliwie najszybszego zakończenia postępowania, obiektywnej oceny zasadności i realnego wyliczenia ewentualnych strat Klienta.

 6. Producent zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku jej oczywistej bezzasadności.