pl en

1. Przestrzeganie zaleceń Producenta zawartych na opakowaniach produktu i w dalszej części niniejszego dokumentu.

 

2. Reklamacje związane z ujawnieniem wady jakościowej objętej gwarancją należy zgłaszać w punkcie zakupu płytek w możliwie najkrótszym czasie, nie później niż 2 miesiące od momentu stwierdzenia wady.

 

3. Rozpatrywane będą tylko kompletne zgłoszenia zawierające:

 

prawidłowo wypełnione zgłoszenie wady zawierające szczegółowy opis stwierdzonej wady, okoliczności jej ujawnienia, oczekiwania Zgłaszającego i wielkość roszczeń, rachunek zakupu produktu, rachunki pozwalające ustalić Producenta i rodzaj materiałów użytych do montażu,

rachunki lub umowy pozwalające zidentyfikować wykonawcę robót montażowych (brak tego typu dokumentów traktowany będzie jako montaż „własny”).  

 

4. Okres gwarancji liczony jest od daty zakupu produktu.

Z gwarancji wyłączone są:

Powierzchnie płytek polerowanych zamontowanych w miejscach, po których odbywa się ruch (nie dotyczy innych parametrów płytek). Wady, o których Klient wiedział w momencie zawierania umowy lub oceniając rozsądnie powinien wiedzieć.

 

 Wady spowodowane:

 

transportem i przechowywaniem,

 

nieprawidłowym montażem,

 

stosowaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem i właściwościami,

 

uszkodzeniem mechanicznym,

 

zastosowaniem nieprawidłowych materiałów

i narzędzi do obróbki i montażu,

 

 niewłaściwą konserwacją i eksploatacją,

 

kataklizmami i zdarzeniami losowymi,

 

czynnikami chemicznymi i wysoką temperaturą.

 

W przypadku stwierdzenia wady jakościowej, Ceramika Nowa Gala zobowiązuje się do pokrycia uzasadnionych kosztów, usunięcia wady lub do wymiany produktu na nowy, wolny od wad.

 

Obowiązki zgłaszającego niezgodność:

 

Zgłaszający zobowiązany jest udostępnić reklamowany produkt upoważnionej przez Producenta osobie i umożliwić wykonanie wszystkich czynności pozwalających ocenić przyczynę i zasadność zgłoszenia.

 

Brak zgody na wykonanie opisanych w pkt.1 czynności spowoduje oddalenie zgłoszenia jako nieuzasadnionego.

 

 

 

Obowiązki Producenta / Gwaranta

 

Producent / Gwarant po stwierdzeniu kompletności zgłoszenia przeprowadzi oględziny produktu,

w terminie uzgodnionym przez strony, nie później niż 21 dni od daty zgłoszenia.

 

Decyzja o zasadności zgłoszenia i ustosunkowaniu się do żądań Zgłaszającego musi być podjęta w ciągu 14 dni od dokonania oględzin, a w przypadku potrzeby wykonania badań lub ekspertyz termin 14 dni liczy się od daty ich zakończenia.

 

Zakończenie postępowania i naprawienie ewentualnych szkód musi zostać dokonane nie później niż 30 dni od daty podjęcia decyzji o zasadności zgłoszenia reklamacji.

 

Sporządzenie i zapoznanie Zgłaszającego z protokołem oględzin oraz wynikami badań

i ekspertyz (o ile ich wykonanie okaże się konieczne).

 

Dołożenie należytej staranności w celu możliwie najszybszego zakończenia postępowania, obiektywnej oceny zasadności i realnego wyliczenia ewentualnych strat Klienta.

 

Producent zastrzega sobie prawo oddalenia reklamacji w przypadku jej oczywistej bezzasadności.