pl en

Komunikacja z akcjonariuszami

DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁACZENIA

ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE POŁĄCZNIEA Z CNG

OGŁOSZENIE

Ogłoszenie planu połączenia poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich

 

4 listopada 2022 r.

 

Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA z siedzibą w Końskich, ul. Ceramiczna 1, 26-200 Końskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011723, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6581002540, REGON 290556362, o kapitale zakładowym w wysokości 46.893.621 zł,  ogłasza poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości, zgodnie z treścią art. 500 § 21 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, że w dniu 31 października 2022 roku Zarządy obu łączących się spółek, tj.:
 

1) Ceramika Nowa Gala SA  (Spółka Przejmowana) oraz
 

2)  „Cerrad” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 49B, 27-200 Starachowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000064429, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7961012611, REGON 670754817, o kapitale zakładowym w wysokości 51.000 zł  („Spółka Przejmująca); uzgodniły, zaakceptowały i podpisały Plan Połączenia w/w spółek, który niniejszym podlega publikacji.

DRUGIE ZAWIADOMIENIE CERAMIKI NOWA GALA DO CERRAD

ZAWIADOMIENIE CERAMIKI NOWA-GALA DO CERRAD